VILKÅR OG BETINGELSER

1. Anvendelse
Følgende samhandelsbetingelser er gældende for alle kunder, der benytter enhver form for ydelse Nordic Resilience tilbyder, som anført i den mellem Kunden og Nordic Resilience oprettede aftale (”Aftalen”), som samhandelsbetingelserne er vedhæftet. Nærværende samhandelsbetingelser, som sammen med Aftalen udgør det samlede aftalegrundlag mellem Kunden og Nordic Resilience, for så vidt angår de i Aftalen beskrevne ydelser, skal gå forud for alle hidtidige mundtlige og skriftlige aftaler og kan kun ændres (også for så vidt angår ændringer i omfanget og arten af de aftalte ydelser og honorarer) skriftligt. Nærværende samhandelsbetingelser anses kun for fraveget, hvis dette fremgår klart og entydigt af Aftalen.

2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser
Nordic Resilience har krav på Kundens betaling af det i Aftalen anførte honorar tillige med de til levering af ydelserne relaterede udgifter. Hvis der ikke forud for arbejdets påbegyndelse er indgået aftale om et bestemt honorar, beregnes honoraret på grundlag af medgået tid og de til enhver tid fastsatte generelle timesatser for de medarbejdere, der har udført arbejdet. Selvom der er aftalt et fast honorar, er Nordic Resilience berettiget til at beregne honorar for den mertid, som Nordic Resilience skal anvende på levering af ydelsen, hvis det efter Aftalens indgåelse viser sig, at

  • (i) forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret afgørende, eller at
  • (ii) forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og disse omstændigheder (i) og (ii) kan tilskrives Kunden.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder rimelige rejseomkostninger, omkostninger til indkvartering, leveomkostninger mv., skal betales af Kunden ud over honoraret. Priser oplyses ved henvendelse til Nordic Resilience. Nordic Resilience forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support og service. Medmindre andet fremgår af Aftalen, fakturerer Nordic Resilience det udførte arbejde en gang om måneden på baggrund af den til arbejdet medgåede tid i den forløbne måned. Fakturaer forfalder 14 dage fra fakturadato. Forfaldne fakturaer forrentes i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr på kr. 100 per rykker. Nordic Resilience forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med overgivelse til inkasso. Uden i øvrigt at begrænse sine rettigheder har Nordic Resilience ret til helt eller delvis at afbryde levering af ydelserne, indtil forfaldne fakturaer er betalt.

3. Kundens ansvar
Det er en forudsætning for Nordic Resiliences levering af ydelserne, at Kunden:

  • (i) Opfylder de i Aftalen definerede forpligtelser for Kunden og sørger for, at alle forudsætningerne for Aftalen er korrekte og gennemførte til den i Aftalen aftalte opstartsdato.
  • (ii) Rettidigt videregiver pålidelige, nøjagtige og fuldstændige oplysninger til Nordic Resilience i nødvendigt omfang.
  • (iii) Træffer rettidige beslutninger og indhenter de nødvendige godkendelser fra ledelsen.
  • (iv) Stiller et passende kontormiljø samt tilstrækkelige ressourcer og materialer til rådighed for Nordic Resiliences personale efter behov (eksempelvis skrivebord, kontorstol, netværksadgang og adgang til at tale med relevante medarbejdere hos Kunden).

4. Abonnement
En aftale om abonnement på en service, en ydelse eller et produkt, herefter samlet benævnt ydelser, fra Nordic Resilience indgås ved direkte kontakt med Nordic Resilience. For en detaljeret beskrivelse af Nordic Resiliences ydelser henvises til Nordic Resiliences hjemmeside. Ved indgåelsen af aftalen om abonnement forpligter Kunden sig til at opgive korrekte oplysninger til Nordic Resilience. Såfremt de af Kunden opgivne oplysninger ændres, skal Kunden give Nordic Resilience skriftlig meddelelse herom.

5. Rettigheder
Nordic Resilience har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel udviklet af Nordic Resilience, hjemmeside, web, nyhedsbreve mm. udarbejdet af Nordic Resilience. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte. Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst eller kopiering af ovenstående materiale eller dele heraf er forbudt, og vil blive retsforfulgt.

6. Erstatning
Nordic Resiliences ydelser omfattet af denne aftale leveres, som det er og forefindes (”as is”), Kundens brug af ydelsen sker i enhver henseende på eget ansvar. Nordic Resilience er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra Nordic Resiliences side. Nordic Resiliences maksimale erstatningsansvar i henhold til Aftalen kan ikke overstige det honorar, som Nordic Resilience modtager for den del af arbejdet, der giver anledning til erstatningsansvaret. Nordic Resiliences erstatningspligt omfatter alene Kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i f.m. tab af data, ikke erstattes. Nordic Resilience er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en ydelse skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som Nordic Resilience ikke selvstændig er ansvarlig for. Nordic Resilience er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres Kunden eller tredjemand som følge af Kundens anvendelse af resultater fra ydelsen.

7. Produktansvar
Nordic Resilience er ansvarlig for produktskade forvoldt af Nordic Resiliences ydelser. Nordic Resilience er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i f.m. tab af data, samt skade, der af ydelsen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre. Nordic Resiliences ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den i pkt. 6 angivne beløbsmæssige begrænsning. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Nordic Resilience eller Kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

8. Force majeure
Nordic Resilience fraskriver sig ethvert ansvar overfor Kunden for forhold, der falder uden for Nordic Resiliences kontrol, herunder, men ikke begrænset til forhold, der relaterer sig til lynnedslag, oversvømmelse, krig, strejke, lockout, uregelmæssigheder, systemnedbrud og fejl i selve Internettets infrastruktur.

9. Tredjemands rettigheder
Nordic Resilience indestår for, at der ikke i lande indenfor EU, USA og Canada hos tredjemand findes rettigheder i relation til ydelsen, der kan hindre eller fordyre Kundens anvendelse heraf. Varsles og/eller rejses der sag mod Kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til straks at give Nordic Resilience skriftlig meddelelse herom.

10. Fortrolighed, videregivelse af kundeoplysninger og reference
Nordic Resilience forpligter sig til at behandle alle oplysninger om Kunden fortroligt og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår Nordic Resilience med levering af services og produkter, tilsvarende forpligtelse. Kunden pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om Nordic Resiliences forhold. Nordic Resilience forbeholder sig ret til at bruge ydelses-oplysninger til udarbejdelse af generelle statistikker. Nordic Resilience er berettiget til loyalt at anvende Kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for Kunden.

11. Persondata
11.1. Nærværende punkt 11 finder ikke anvendelse, når Nordic Resilience er databehandler for Kunden, i hvilke tilfælde der indgås en særskilt databehandleraftale.
11.2. Nordic Resilience respekterer sine kunders forventninger om persondatabeskyttelse og fortrolighed. Nordic Resilience indsamler og behandler således persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), databeskyttelsesloven og særlovgivning, herunder revisorloven.
11.3. Nordic Resilience anvender databehandlere til at opbevare og behandle persondata, der er modtaget fra Kunden eller dennes repræsentant eller andre kilder, ligesom Nordic Resilience videregiver persondata til andre relevante tredjeparter, som bistår med levering af ydelsen, eller i den udstrækning dette er nødvendigt for at varetage Kundens interesser og/eller levere den aftalte ydelse.
11.4. I det omfang Nordic Resilience modtager persondata fra Kunden om tredjemand, er det Kundens ansvar at sikre sig, at Kunden har ret til at videregive sådanne persondata til Nordic Resilience.

12. Løbetid og opsigelse
En aftale om abonnement løber indtil den opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udløb af en abonnementsperiode. Abonnementsperioden fremgår af aftalen eller faktura. Såfremt Kunden ikke skriftligt opsiger aftalen om abonnement med ovennævnte varsel til udløb af en abonnementsperiode, fortsætter aftalen automatisk med en tilsvarende abonnementsperiode til de til enhver tid gældende vilkår og priser. Nordic Resilience kan til enhver tid opsige aftalen om abonnement med et varsel på 1 måned. I tilfælde af opsigelse fra Nordic Resilience’ side refunderes det forudbetalte beløb forholdsmæssigt.

13. Varsling af ændringer
Generelle forretningsbetingelser for Nordic Resilience kan ændres med et varsel på 30 dage. Kunden varsles enten via e-mail til den e-mailadresse, Kunden oplyser ved bestillingen af abonnement eller via Nordic Resiliences hjemmeside, ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. Nordic Resilience er berettiget til, uden yderligere varsel, at pristalsregulere alle beløb. Reguleringen må foretages hvert år pr. 1. juli efter udviklingen i Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, dog min. 2,5% pa.

14. Misligholdelse
Nordic Resilience har ret til med øjeblikkelig virkning at opsige aftalen i tilfælde af, at Kunden:

  • Misbruger brugen af produktet, herunder, men ikke begrænset til, udførelse af en ulovlig handling.
  • Misligholder sine betalingsforpligtelser.
  • Tages under konkurs eller anden insolvensbehandling, herunder men ikke begrænset til betalingsstandsning, være sig på egen eller tredjemands anmodning.

15. Tvist og værneting
Aftalen er underlagt dansk ret. Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Eventuelle tvister, der udspringer af aftaleforholdet, behandles af Københavns Byret i første instans.

16. Kontakt
Nordic Resilience
Hamletsgade 28
2200 København
Telefon: 2227 3498
Email: kontakt@nordicresilience.dk